รบ.เปิดเว็บไซต์ “www.ครูพร้อม.com” ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ 17 พ.ค. 64 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เตรียม ความพร้อมระหว่างรอเปิดภาคเรียน

161

รบ.เปิดเว็บไซต์ “www.ครูพร้อม.com” ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ 17 พ.ค. 64 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เตรียมความพร้อมระหว่างรอเปิดภาคเรียน

blank
รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบ่งเป็นการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ในวัยเรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 มิ.ย. 64

ในรูปแบบ Online จะเปิดเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ขึ้น ที่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ แบ่งเป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ที่ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ระหว่างที่รอเปิดภาคเรียน และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง
 ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ ในรูปแบบ Offline ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หารือร่วมกับ ศบค.แต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นหลัก และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ร่วมสมัย ที่สำคัญคือ ทุกคนสามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะไม่บังคับต้องทำรายงาน หรือจะนำไปใช้ประกอบการวัดผลประเมินผลใดๆ
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า