[Breaking] เชียงใหม่ประกาศ‼ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” คุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

732

[Breaking] เชียงใหม่ประกาศ‼ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” คุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

วันที่ 4 พ.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวม 10 ราย และพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน รวม 8 ราย ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายกันคือ

1. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. ขอความร่วมมือให้ประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น

3. ให้ ศปก. ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่

4. ให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติห้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2564

 

Facebook Comments