blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยการรถไฟฯ ประกาศ! งดเดินขบวนรถจำนวน 121 ขบวน เริ่ม 30 เม.ย. - 31 พ.ค. 64...

การรถไฟฯ ประกาศ! งดเดินขบวนรถจำนวน 121 ขบวน เริ่ม 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา

-

การรถไฟฯ ประกาศ! งดเดินขบวนรถจำนวน 121 ขบวน เริ่ม 30 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวมทั้งสิ้น 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้ไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) มากถึง 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง

ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
สายใต้ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
2. ขบวนรถเชิงสังคม
สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ – รังสิต – หัวตะเข้
ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย – นครราชสีมา – หนองคาย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา – อุบลราชธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – บัวใหญ่ – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย – ขอนแก่น – แก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย – บัวใหญ่ – แก่งคอย
สายใต้ จำนวน 22 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี
ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

ขบวนรถที่ 4304/4305

ขบวนรถที่ 4306/4307

ขบวนรถที่ 4310/4311

ขบวนรถที่ 4312/4313

ขบวนรถที่ 4324/4325

ขบวนรถที่ 4328/4329

ขบวนรถที่ 4342/4343

ขบวนรถที่ 4344/4345

สายแม่กลอง – บ้านแหลม – แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถที่ 4380/4383

ขบวนรถที่ 4386/4387

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!