blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่‼ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง หลังพบผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่‼ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง หลังพบผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

-

กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่‼ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง หลังพบผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

วันที่ 28 เมษายน 2564 คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 122/2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ใหม่ ระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง แล้วปรากฏว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เข้ออกเสียงลงคะแนน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียง ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดําเนินการ ดังนี้

1. ให้วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่

2. ให้ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

A6hVQD.jpg

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!