กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่‼ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง หลังพบผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

2496

กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่‼ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง หลังพบผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

วันที่ 28 เมษายน 2564 คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 122/2564 เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ใหม่ ระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง แล้วปรากฏว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เข้ออกเสียงลงคะแนน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียง ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดําเนินการ ดังนี้

1. ให้วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่

2. ให้ดําเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

A6hVQD.jpg

Facebook Comments