เชียงใหม่ย้ำคำสั่งกรณีปิดตลาดนัด “ตลาดที่มีรถเร่เข้ามาขายของ ต้องปิด!” ส่วนตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน ฯลฯ เปิดได้ถึง 23.00 น.

1976

เชียงใหม่ย้ำคำสั่งกรณีปิดตลาดนัด “ตลาดที่มีรถเร่เข้ามาขายของ ต้องปิด!” ส่วนตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน ฯลฯ เปิดได้ถึง 23.00 น.

วันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมีประเด็นคำถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการสั่งให้ปิดตลาดนัดเปิดท้ายขายของ กับอีกคำสั่งเกี่ยวกับเวลาปิดตลาดนัดกลางคืน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเด็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการปิดตลาดนัดเปิดท้ายขายของ หรือตลาดที่มีลักษณะคล้ายกันนั้น เป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ซึ่งสาระสำคัญของคำสั่งระบุว่า “ห้ามใช้สถานที่ใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (อาทิ ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ฯลฯ) เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน” ซึ่งคำสั่งนี้มีผลบังคับ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

“ต้องพูดถึงเจตนารมณ์ของคำสั่งฉบับนี้ก่อนว่าต้องการอะไร คำสั่งนี้ต้องการที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้ค้ารถเร่ ซึ่งจะตระเวนรถบรรทุกสินค้าไปขายตามตลาดต่างๆ ซึ่งเปิดเป็นครั้งคราว อย่างเช่น วันจันทร์ไปขายอำเภอจอมทอง วันอังคารไปขายที่ฮอด วันพุธข้ามไปขายที่แม่ริม วันอาทิตย์ขับเร่ไปขายที่หางดง ตลาดที่ผู้ค้าแบบนี้ต้องปิดตามคำสั่งที่ 41/2564 มีที่ไหนบ้าง ผู้จัดตลาดและ ศปก.พื้นที่จะทราบดี ซึ่งต้องปิด ตลาดแบบนี้ก็อาจเรียกได้ว่า ตลาดนัดรวมรถเร่ ซึ่งยังมีอีกอย่างคือ ตลาดเปิดท้ายขายของ ผู้ค้าส่วนใหญ่ก็จะตระเวนไปตามที่ต่างๆ เพื่อขายสินค้าของตนเช่นกัน ตลาดประเภทนี้ก็ต้องปิดด้วย” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่เป็นตลาดนัดกลางคืน ในเชียงใหม่ที่เห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดริมถนนบริเวณตลาดวโรรส-ต้นลำไย ตลาดเหล่านี้ ผู้ค้าในตลาดจะเป็นคนๆ เดิม มาขายเป็นประจำ ซึ่งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 44/2564 ระบุไว้ในข้อ 3.3 ว่า ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน ฯลฯ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. ในข้อนี้ของคำสั่งฯ เป็นการออกคำสั่งตาม “ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)” แต่ทั้งนี้ตลาดนัดกลางคืน หรือถนนคนเดิน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการผ่อนผันการใช้พื้นที่ หรือบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจสั่งให้ปิดได้เพื่อการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

template info covid cm [Recovered]คำสั่ง41
คำสั่งที่ 41

A28Puk.jpg