สำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้

164

สำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้

1.ลูกจ้าง กรอกแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) แล้งส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีกักตัวใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่สั่งให้กักัตัว
2.นายจ้าง รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์แทน และเอกสารอื่น (ถ้ามี) จากลูกจ้าง
3.บันทึกข้อมูลในระบบ E-service (www.sso.go.th)
  – ข้อมูลจากลูกจ้างตามแบบ (สปส.2-01/7)
  – หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรก ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)
4.นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดทแทน เอกสารอื่น (ถ้ามี) ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ
5.สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่าย รอยแรกเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ
ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19
ได้ทาง www.sso.go.th
Facebook Comments