blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ประกาศ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

เชียงใหม่ประกาศ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

-

เชียงใหม่ประกาศ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

blank

วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่

โดย คำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่ง “ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!