ครม.ขยายโครงการเยียวยาเกษตรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 160 ครัวเรือน

122

ครม.ขยายโครงการเยียวยาเกษตรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 160 ครัวเรือน

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกษตรกรประสบปัญหาลำไยล้นตลาดในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม ครม. เคยมีมติเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ไปแล้ว 202,013 ครัวเรือน
เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ครม. ครั้งล่าสุดจึงมีมติให้ขยายการเยียวยาแก่เกษตรกรชาวสวนลำไย เพิ่มขึ้นอีก 160 ครัวเรือน รวมเป็น 202,173 ครัวเรือน ภายใต้หลักการเดิม พร้อมทั้งขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุด 31 ม.ค. 64 เป็นสิ้นสุด 30 เม.ย. 64
โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยตรง
Facebook Comments