มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ “ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก” ช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด-19 ระบาด

2978

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ “ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก” ช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด-19 ระบาด

วันที่ 22 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศ฿กษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศ฿กษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เศรษฐกิจมีสภาวะถดถอยอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 จึงเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท

2.ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10

3.สำหรับแนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564176830578 4081873445213109 3715484473832592932 n
176615801 4081873408546446 2239433693061391911 n