กรมควบคุมโรค เผย วัคซีนพาสปอร์ตไทย สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว!

216
blank

กรมควบคุมโรค เผย วัคซีนพาสปอร์ตไทย สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว!

blank

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งเป็นหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เดินทางต่างประเทศ
โดยมีเงื่อนไข คือ เอกสารรับรองนี้จะออกให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และจะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตรา ซึ่งเอกสารรับรองนี้จะรับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร หรือ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมโรค 6 ราย เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง