สปส. ไฟเขียวขยายเวลาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ถึง 30 มิ.ย. นี้

150

สปส. ไฟเขียวขยายเวลาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ถึง 30 มิ.ย. นี้

blank
ข่าวดี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงานหรือสิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง และไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน รวมถึงผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ ฟังทางนี้
สำหรับแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมมากขึ้น ครม. จึงมีมติเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2563 และประสงค์ที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อไป สามารถแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 ทดแทนได้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
นอกจากนี้ ยังให้ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมี.ค. 2563 – งวดเดือนพ.ค. 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564
โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าว จะช่วยให้มีผู้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ที่ขาดส่งเงินสมทบนำส่งเงินเพื่อรักษาสิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตามเดิม กว่า 207,700 คน มีหลักประกันด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ผ่านกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง