ค้างชำระ NT_TOT สามารถชำระค่าบริการ โดยแยกยอดชำระค่าบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

135
blank

ลูกค้าค้างชำระ สามารถชำระค่าบริการ NT โดยแยกยอดชำระค่าบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
1. NT_TOT eService ผ่านเว็บไซต์ www.tot.co.th/eservice
2. TOT Quick Pay ผ่านเว็บไซต์ www.tot.co.th/eservice/quickpay
3. แอปพลิเคชัน TOT Easylife
4. SMS แจ้งเตือนยอดค้างชำระ
5. สแกน QR code Cross Bank ที่ใบแจ้งหนี้

A9YOhQ.jpg