วัดเจดีย์หลวง แจงการจัดประเพณีใส่ขันดอกฯ คงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่มีการใส่ขันดอกและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

1935

วัดเจดีย์หลวง แจงการจัดประเพณีใส่ขันดอกฯ คงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่มีการใส่ขันดอกและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2564 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ออกประกาศเรื่องการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2564 โดยระบุว่า วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันตอกบูชาเสาอินทขีลเป็นประจําทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และพิธีออกอินทขีล วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรค ป้องการการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสําคัญ เพื่อความ สงบร่มเย็นของบ้านเมือง ที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่บรรพชน จึงให้ดําเนินการตามนี้

1. คงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน

2. คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน

3. ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน

4. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

5. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าในมณฑลพิธี

6. ไม่ตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด

7. งดกิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน

จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2564

Facebook Comments