ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือทุกจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการ 6 ข้อ แก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

190

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือทุกจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการ 6 ข้อ แก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ PM2.5 ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมและดับไฟป่า และควบคุมการเผาในที่โล่ง
2. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาด
3. ระดมสรรพกำลังเพื่อเพิ่มการลาดตระเวณ เฝ้าระวัง และดับไฟ
4. เร่งลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าโดยการชิงเก็บ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร
5. เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
6. เร่งการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและพิจารณา จัดแถลงข่าวสถานการณ์/รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ

DL6VOE.jpg