เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2564 นี้

1054

เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2564 นี้

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากําหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจําปี 2564

คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีมติไม่เห็นชอบ ให้กําหนดพื้นที่ ผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สําหรับการจําหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจําปี 2564 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

DL0pEN.jpg