ร้องเรียนเพียบ! กกต.เผยเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาล พุ่งกว่า 392 เรื่อง เร่งพิจารณาสอบสวน ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

1474

ร้องเรียนเพียบ! กกต.เผยเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาล พุ่งกว่า 392 เรื่อง เร่งพิจารณาสอบสวน ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกำตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 มีเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง แบ่งเป็นการเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 267 เรื่อง, การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จำนวน 101 เรื่อง และการเลือกตั้งเทศบาลนคร จำนวน 24 เรื่อง

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด 3 ลำดับได้ดังนี้

1. ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตามมาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่อง

2. ฐานความผิดจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) 102 เรื่อง

3. ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่น ตามมาตรา 65 (2) 43 เรื่อง

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้ง ทาง กกต.จะต้องพิจารณาตามมาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ที่กำหนดว่า เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 นี้

แต่หากต้องดำเนินการสืบสวนไต่สวน ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งหรือภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้

Facebook Comments