“AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก” จราจรเชียงใหม่เผยได้ผลดี มีการสวมหมวกมากขึ้น เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งเพิ่ม อ.ฝาง สันกำแพง สันป่าตอง และจอมทอง

757

“AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก” จราจรเชียงใหม่เผยได้ผลดี มีการสวมหมวกมากขึ้น เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งเพิ่ม อ.ฝาง สันกำแพง สันป่าตอง และจอมทอง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ...ไพศาล นันตา รองบก..จว.เชียงใหม่ (รับผิดชอบงานจราจร) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่.แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) ภาคเหนือได้ประชุมสรุปข้อมูลระบบกล้องอัจฉริยะ หรือกล้องAi ใช้ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างวินัยให้กับผู้ขับขี่และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกล้องAi ถูกติดตั้งจุดสำคัญ 16 จุด ใน 5 อำเภอ คือ .เมือง , .แม่ริม , .สารภี , .หางดง และ .สันทราย ที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง .เมือง ที่มักเกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่ากลางวัน โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวครบรอบ 3 เดือนโดยระบบกล้องเอไอนี้จะมีระบบเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับหมวกนิรภัยเป็นหลัก ในการทดสอบมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมจุดที่มีการติดตั้งกล้อง Ai และสามารถลดสถิติของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้มากโดยจะมีโครงการขยายพื้นที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม อำเภอฝาง-สันกำแพง-สันป่าตอง-จอมทอง โดยใช้กล้องAi ตรวจจับผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยต่อไป

เบื้องต้นมีข้อสรุปในที่ประชุมมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยมากขึ้นและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้มากและเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบในการถอดแผ่นป้ายหรือปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนในแบบต่างๆ ในโลกโซเชียลโดยนำข้อมูลดังกล่าวและได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะการใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายโดยจะนำข้อมูลสรุปผลของโครงการดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบต่อไปครับ

DGQAek.jpg

Facebook Comments