สสว. จับมือ มช. เร่งผลักดัน SME ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งต่อยอดการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท

218

สสว. จับมือ มช. เร่งผลักดัน SME ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งต่อยอดการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท

S 112099360

สสว. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกันดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการและ ผลักดันการส่งเสริมให้ SME ในทุกสถานะ และทุกขนาด โดยมุ่งต่อยอดการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท รวมถึงผลักดันการเข้าถึงมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท

S 112099355

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ อย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) และโครงการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ณ Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สสว. ได้เร่งดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2564 เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ สสว. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ผ่านโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจราย ย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564

S 112099357

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว มุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ สูงขึ้น ให้เกิดการสร้างมาตรฐานและคุณภาพกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์ รวมทั้งต่อ ยอดกระทั่งสามารถได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาทักษะและนำไปปรับใช้ในธุรกิจ สามารถทำให้ธุรกิจเติบโต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ใน ระดับสากล ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ของบโครงการจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ เผยอีกว่า สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ SME ทุกสถานะ ทุกระดับ ที่มีความสนใจ โดย โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) จะเน้นกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ยกเว้นกลุ่มขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ที่พักแรม ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทั้งนี้จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยการอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และในส่วนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการ จะประกอบไปด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ประกอบการทที่กำลังต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนำเครื่องจักรหรือ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

S 112099358

ส่วน โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 เน้นกลุ่ม อุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve) และอุตสาหกรรมทที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในโซ่อุปทานของกลุ่มท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มของที่ระลึกและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นกิจกรรมรับสมัคร ผู้ประกอบการ SME โดยจัดโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ประกอบการ บุคลากรในธุรกิจต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ SME เชิงลึก ในด้านที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งเตรียม ความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานสากล อีกด้วย

นายวีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่า สสว. จะ เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี โดย ขอให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP ที่ สสว. จัดทำขึ้น ซึ่งเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียน แล้วสามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ไม่เกิน 10 % จะได้รับคัดเลือกอัตโนมัติ แต่ต้องเป็นผู้ประกอบไทยที่ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ถ้าอยู่ในภาคการผลิต ต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ถ้า อยู่ในภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

นางกรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ ธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) และนายศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) กล่าวถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการร่วมกับ สสว. ว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นปีที่สองแล้ว ซึ่งในปีนี้คาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มความ เข้มข้นในการดำเนินโครงการได้มากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับวิสาหกิจ และ SME นั้น ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถใน

การให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษา ดำเนินงานศึกษา และวิจัยต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในสถานประกอบการต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในพัฒนาธุรกิจของสถานประกอบการร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมากที่สุด

S 112099359

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลได้ดังนี้
1. โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ติดต่อ คุณสุภาวดี จักรค่า โทรศัพท์ 080-0338674
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ติดต่อ นาย
พิชาญ์ พันธ์วร โทรศัพท์ 061-5058900
หรือติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Page : Excellence Center CMU และ
Website : oec.eng.cmu.ac.th

 

###########################

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. โทร. 081 615 5450, 02 298 3201
Email : charoenchai@sme.go.th

 

 

Facebook Comments