ด่วน!! มช. แถลง ยืนยันบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ปฏิบัติตามหน้าที่ ปกป้องชื่อเสียงของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นการกระทําโดยชอบแล้ว

211
blank

ด่วน!! มช. แถลง ยืนยันบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ปฏิบัติตามหน้าที่ ปกป้องชื่อเสียงของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นการกระทําโดยชอบแล้ว

blank

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลเข้ามาใช้สถานที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะวิจิตรศิลป์โดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทําการที่ ไม่เหมาะสม เข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมาย ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ พบธงชาติไทย มีการดัดแปลงและมีข้อความที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่รวมถึงสิ่งของอื่นในบริเวณดังกล่าว จึงเก็บไว้เพื่อให้เจ้าของ มารับคืนนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการกํากับ ดูแลสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการปกป้องชื่อเสียงของ นักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นการกระทําโดยชอบแล้ว