รัฐบาลอนุมัติ โครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

278

รัฐบาลอนุมัติ โครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่ซบเซา เนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางแก่ประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-Pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพคเกจท่องเที่ยวแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท
โดยแพคเกจนำเที่ยวจะต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เป็นแพคเกจไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน และไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ซึ่งการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564
สำหรับผู้ที่สนใจใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” นี้จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการท่องเที่ยว และจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวก่อน และจะต้องรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 3,000 ราย ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” ได้
Facebook Comments