เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศ “หยุดถนนคนเดินวันอาทิตย์(ท่าแพ)” ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งเทศบาลฯในวันดังกล่าว

346

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศ “หยุดถนนคนเดินวันอาทิตย์(ท่าแพ)” ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งเทศบาลฯในวันดังกล่าว

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และมีหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ จํานวน 3 จุด และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ จํานวน 5 จุด โดยจะปิดหน่วยเลือกตั้งและนับขานคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นั้น

ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่รอบ ๆ การดําเนินกิจกรรมถนนคนเดินในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 จะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และปัจจัยสําคัญที่ควรจะตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากกรณีที่มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ร่วมกับการเลือกตั้งควบคู่กันไป เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงของดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 จํานวน 1 วัน

DEV0N2.jpg

Facebook Comments