ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง 15,224 คน เฮ! ได้รับเงินว่างงานแล้วกว่า 809 ล้านบาท

277

ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง 15,224 คน เฮ! ได้รับเงินว่างงานแล้วกว่า 809 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนถูกนายจ้างแจ้งการออกจากงานด้วยสาเหตุต่าง ๆ นั้น และได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานทั้งสิ้นจำนวน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามกฎหมาย ซึ่งรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุก ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม หารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีนายจ้างแจ้งสาเหตุการออกจากงานของผู้ประกันตนว่ามีความผิดทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าชดเชยการออกจากงาน และประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ผู้ประตนต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน หรือนำคดีสู่ศาลแรงงาน ทำให้ผู้ประกันตนที่ถูกออกจากงานดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนขณะว่างงาน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากรายงานของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้เร่งดำเนินการแก้ไขประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ขาดรายได้จากการว่างงาน โดยได้ออกหนังสือกำชับให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเงินกรณีว่างงานกรณีดังกล่าว โดยเร่งด่วนและครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างแล้วจำนวน 15,224 คน เป็นเงินจำนวน 809,916,800บาท โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/พื้นที่ที่มีผู้ประกันตนได้รับเงินกรณีว่างงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 10 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 7 และจังหวัดสมุทรสาคร ตามลำดับ

ทั้งนี้ นายอธิทัต เตวิภูษณะวงศ์ หนึ่งในลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับเงินกรณีว่างงานดังกล่าว เปิดเผยว่า “ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 60 วันแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินกรณีว่างงานทั้งสิ้น จำนวน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามกฎหมาย และต้องขอขอบคุณ รัฐบาล และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงที่ทำให้ตนได้รับเงินกรณีว่างงาน เพราะเงินที่ได้รับ ได้นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในขณะที่อยู่ระหว่างการหางานทำ”

Facebook Comments