เชียงใหม่ประกาศ! ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตลาดบางแค ให้สังเกตอาการ 14 วัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

450

เชียงใหม่ประกาศ! ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตลาดบางแค ให้สังเกตอาการ 14 วัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาด เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 7-13 มีนาคม 2564 ซึ่งได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นจํานวนมาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 30/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงออกประกาศ ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดย่านตลาด เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือสัมผัส กับผู้ที่เดินทางหรืออาศัยอยู่ในย่านตลาด เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ ดังนี้

1. ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่มีความเสี่ยงวันสุดท้าย

2. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และลงทะเบียนในระบบ ไทยชนะ ทุกครั้ง

3. โดยสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้ในช่วง 5-7 วัน นับจากวันที่ท่านมีความเสี่ยง

4. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้ทันที รายละเอียด ปรากฏตาม Qr-Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่