รพ.สวนดอก เริ่มฉีดวัคซีโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 455 ราย

748

รพ.สวนดอก เริ่มฉีดวัคซีโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 455 ราย

​วันที่ 5 มีนาคม 2564 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด19โดสแรก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หลังกระทรวงสาธารณสุขรับวัคซีนโควิด-19 CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส เข้ามาในประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของซิโนแวค จำนวน 3,500 โดส ซึ่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับวัคซีนล็อตแรก จำนวน 910 โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 455 ราย

172294

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับการจัดสรรควัคซีนโควิด-19 ให้แก่ บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 910 โดส ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 1 รายจะได้ฉีด 2 ครั้งในครั้งแรกนี้มีจำนวน 455 ราย ซึ่งมีการเรียงลำดับรายชื่อโดยคณะกรรมการจัดสรรวัคซินสำหรับบุคลากรที่จะทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 การฉีดเข็มแรกจะแบ่งเป็น 2 วัน ในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 และฉีดเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2564 มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน คอยให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การฉีดเป็นไปตามระบบ และมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ทั้งนี้อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยและมีความจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน”

1279504

​ด้าน ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 อย่างเป็นระบบ โดยให้บุคลากรทางการแพทย์จองคิวล่วงหน้า เบื้องต้นใช้สถานที่ที่ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นสถานที่ฉีด และจัดระบบไว้ 7 ขั้นตอน โดยต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้
•จุดที่ 1 ลงทะเบียน รับเอกสาร กรอกข้อมูล
1.) ยื่นบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ การฉีดวัคซีน COVID-19
2.) รับ OPD-CARD
3.) พิมพ์สติ๊กเกอร์ติด OPD card ทั้ง 2 หน้า
4.) กรอกข้อมูล คัดกรอง บุคลากร เซ็นต์ยินยอมฉีดวัคซีน
5.)รับบัตรคิว
•จุดที่2 ชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต 1.) ชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าน้ำหนักลงในใบรับรองการตรวจโรค (OPD Card)
2.) ตรวจวัดความดันโลหิต
•จุดที่ 3 คัดกรอง ประเมินความเสี่ยง ลงข้อมูลใน https://co-vaccine.moph.go.th
•จุดที่ 4 นั่งรอฉีดวัคซีน โดยมีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร
•จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
•จุดที่ 6พักสังเกตอาการ 30 นาทีจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญด้านแพทยศาสตร์ฉุกเฉินด้านพยาบาล รวมถึงแพทย์ คอยให้การช่วยเหลือทันที หากมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจะรีบพาเข้าห้องฉุกเฉินทันที
•จุดที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับบ้าน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “วันแรกของการฉีดวัคซีนยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงใด ๆ และผู้ได้รับการฉีดได้ลงทะเบียนหมอพร้อมแบบ Real time การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ยังจะเป็นการทดสอบระบบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวอย่างมากที่สุดในการบริการภาคประชาชน ซึ่งได้ตั้งเป้ารองรับในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์ฉีดวัคซินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวน 1,000 ราย ต่อวัน เพื่อให้ระบบที่สร้างขึ้นมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จึงมีความพร้อมในการฉีดวัคซีนเพื่อบริการประชาชนตามที่กระทรวงสาธารณสุข และทางรัฐบาลได้มอบหมายอย่างแน่นอน

1279506212549
212552
212558
1279499

Facebook Comments