ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัว Chiang Mai Creative Innovation Product  เร่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาสู่การเติบโตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

241

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัว Chiang Mai Creative Innovation Product   เร่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาสู่การเติบโตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

S 1818735

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเปิดตัว “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)”ภายใต้โครงการยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากกว่า 100 คน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการพร้อมเร่งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีนางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน ณ ห้องลานนา บอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

S 110149656

ภายในงานจัดให้มีการรับฟังบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ  ในหัวข้อ Creative Innovation Product โดยวิทยากร นายสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ก่อตั้ง Propaganda นักคิดแห่งวงการนักออกแบบไทย ผู้บุกเบิกเส้นทางการนำศิลปะสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมตำแหน่ง Creative Director  จากบริษัท ธิตทาง จำกัด และหัวข้อ Creative Innovation Product for Business โดยวิทยากร นายยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในงานสร้างสรรค์แม้ไม่ได้จบจากสาขาการออกแบบ ผู้ก่อตั้ง The.ReMaker.แบรนด์ผู้สร้างตำนานเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ก่อนเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฯ

S 1818734

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะสู่การต่อยอดในธุรกิจนวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์, การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกิจกรรมสัมมนาสร้างกลุ่มเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564)

S 1818737

S 1818736

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของโครงการ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยได้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ประกอบการเองด้วย

 

 

Facebook Comments