อ.ดอยเต่า เอาจริง! ตั้งรางวัลนำจับมือเผาป่า หัวละ 5,000 บาท

232

อ.ดอยเต่า เอาจริง! ตั้งรางวัลนำจับมือเผาป่า หัวละ 5,000 บาท

ประกาศอําเภอดอยเต่า เรื่อง การจุดไฟเผาป่าในพื้นที่อําเภอดอยเต่า ด้วยในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็น ประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ ทําความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทําให้รัฐต้องต้องสูญเสียงบประมาณ ในการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับไฟป่าเป็นจํานวนมาก สาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกําจัดวัชพืชในที่ดินทํากินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า

อําเภอดอยเต่า พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ซึ่งการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามในพื้นที่ป่า เป็นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเผาป่า อําเภอดอยเต่า จึงตั้งรางวัลนําจับสําหรับบุคคลทั่วไปที่แจ้งเบาะแสผู้กระทําผิดจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ทุกประเภทในท้องที่ อําเภอดอยเต่า และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวน เป็นเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท โดยแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1. หมายเลขโทรศัพท์ 053-469066 (ในช่วงเวลาราชการ)

2. หมายเลขโทรศัพท์ 088-9812796, 063-9017586 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

3. ผ่านช่องทางไลน์ War-room ไฟป่าดอยเต่า

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเต่า

oyMFmJ.jpg

Facebook Comments