Home ข่าวทั่วไทย กองสลากฯ ปรับปรุงระเบียบ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

กองสลากฯ ปรับปรุงระเบียบ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

-


กองสลากฯ ปรับปรุงระเบียบ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ข้อ 5 ในระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2560 ที่ถูกยกเลิกระบุไว้ว่า “ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย”

oJf4m9.jpg

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!