Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR "พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ" ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8"

“พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8”

-


“พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8”

66888

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maejo Agro Food-Park) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีม “พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” หนึ่งในทีมตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8” ระดับประเทศ (Research to Market) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

R2M ระดับประเทศ ๒๑๐๓๐๑ 2

251039โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) 2020” ครั้งที่ 8 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ และในปีนี้มีตัวแทนของแต่ละภูมิภาคผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จำนวนทั้งหมด 22 ทีม โดยทีม “พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการนำเสนอ (Pitching) แผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากผลงานวิจัย

251040

“ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” เป็นนวัตกรรมการสกัดสารไอออนจากธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืช และให้ผลเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมที่ไม่สามารถให้ธาตุอาหารได้อย่างแน่นอน และประสิทธิต่ำกว่าปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าธาตุอาหารที่จำเป็นก็คือ N P K มีจำนวนเท่าไหร่ แต่ละธาตุมีกี่เปอร์เซน แต่ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ คือสามารถระบุได้ว่า ธาตุอาหาร N P K ที่ได้มีกี่เปอร์เซน และได้ปริมาณที่เพียงพอสำหรับพืชแน่นอน

251041

ทีมพรี ไอออนิค ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย นายทิวา จามะรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร, นายกิตติธัช แก้วปิง ,นายผดุงพล ศรีสุภา, นางสาวการะเกด เกตุกลมเกล้า และ นางสาวเขมจิรา เขียวจันสืบ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ม.แม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักศึกษาที่เข้าแข่งขันภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจในประเทศให้ทัดเทียมกับสากล”

—-คณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน —-

 

 

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!