ชวนเที่ยวสะพานบุญแม่ข่า จุดเช็คอินแห่งใหม่ ชมวิถีชีวิตริมคลอง

   เปิดสะพานบุญแห่งที่1 ริมคลองแม่ข่า เป็นโมเดลการพัฒนาชุมชนริมคลองด้วยโครงการขนาดเล็กนี้น่าสนใจในการต่อยอดทั้งสายคลอง ซึ่งสะพานแห่งนี้เชื่อมการเดินเท้าของคน 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดหัวฝาย และชุมชนกำแพงงาม ซึ่งเปิดโอกาสการร่วมมือระหว่างคนชุมชนในพื้นที่ ภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมใจกันในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของคลองแม่ข่า

สะพานบุญคลองแม่ข่าแห่งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง มีบทบาทหน้าที่ต่างกันในการดูแลพื้นที่บริเวณของแม่ข่า มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลและสนับสนุน เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง โดยสะพานแห่งนี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปสู่ แนวกำแพงเมืองชั้นนอก โบราณสถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนของการแสดงความเป็นชุมชน เพิ่มอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่จะสร้างภาพที่สวยงามของคนที่อยู่ร่วมกับคลองได้อย่างแท้จริง