ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ กรณีจัดงาน “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” หลังมีร้านค้านำข้อมูลไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

963

ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ กรณีจัดงาน “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” หลังมีร้านค้านำข้อมูลไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม จํานวนมากกว่า 40 แห่ง นั้น เนื่องจากมีกรณีที่บริษัท ห้างร้านบางแห่งได้นําข้อมูลโครงการของมหาวิทยาลัยไปแอบอ้าง ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังประโยชน์ในเชิงธุรกิจของตนเอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอแถลงการณ์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการจัดโครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการวิจัยเชิงประจักษ์ โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงรสชาติ และความรู้สึกของประชาชนผู้เข้าร่วมชิมอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา ในส่วนที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก และลําต้น โดยการดําเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แจกจ่ายชิ้นส่วนของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการ เพื่อให้ร้านค้านําไปประกอบอาหาร ร้านละ 3 เมนู และเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชิม อาหาร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งชิ้นส่วนพืชกัญชาที่แจกจ่ายไปนั้น เป็นชิ้นส่วนที่ สามารถตรวจสอบแล้วว่า มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมาย กําหนด

อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงผลผลิตพืชกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดที่ได้ดําเนินการภายใต้โครงการวิจัยของ มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง และไม่มีความเหลื่อมล้ํา มหาวิทยาลัยจึงไม่มีนโยบายแต่งตั้งผู้แทนจําหน่าย หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ ประโยชน์จากพืชกัญชาเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประชาชนที่ต้องการผลผลิตพืชกัญชาเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ควรติดต่อรับผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาอีกด้วย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22 กุมภพันธ์ 2564