Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 19/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน มีผล 25 ก.พ....

สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 19/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน มีผล 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

-


สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 19/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน มีผล 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 19/ 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระดับประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลําดับ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็น พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับเปลี่ยน เขตพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นสมควร ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บางมาตรการ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกําหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดิน ทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการ ควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของ บุคคลที่เดินทางมาจาก อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามายังพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

1) ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจําเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สําหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด

2) ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หากมีเหตุผลความจําเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ซม.1/ ชม.2 แล้วแต่กรณี

3) ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

4) ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตาม คําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจําเป็นให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อม หลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ 3 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

1) ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หากมีเหตุผลความจําเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ซม.1/ ซม.2 แล้วแต่กรณี

2) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

3) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ 4 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาใน จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขประจําตัวประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หรือแบบ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี ของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่ควบคุม

ข้อ 6 บรรดาคําสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใด มีข้อความที่ขัด หรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

115485
115486
115487

Must Read

สธ.พบอาการโควิดใหม่ “ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น” เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์

สธ.พบอาการโควิดใหม่ "ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น" เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 522 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!