สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 19/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน มีผล 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

970

สรุปคำสั่งเชียงใหม่ ที่ 19/2564 เดินทางเข้าเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จ.สมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน มีผล 25 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 19/ 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระดับประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลําดับ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็น พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปรับเปลี่ยน เขตพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นสมควร ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บางมาตรการ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกําหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดิน ทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการ ควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของ บุคคลที่เดินทางมาจาก อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามายังพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

1) ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจําเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สําหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด

2) ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หากมีเหตุผลความจําเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ซม.1/ ชม.2 แล้วแต่กรณี

3) ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

4) ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตาม คําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจําเป็นให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อม หลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ 3 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

1) ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หากมีเหตุผลความจําเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ซม.1/ ซม.2 แล้วแต่กรณี

2) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

3) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131

บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ 4 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาใน จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขประจําตัวประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หรือแบบ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี ของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่ควบคุม

ข้อ 6 บรรดาคําสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใด มีข้อความที่ขัด หรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

115485
115486
115487