Home ข่าวทั่วไทย ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

-

มติที่ประชุมสภาฯ ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ 20 ก.พ. 64 ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

– จำนวนผู้ลงมติ 481 คน
– ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 206 คน
– ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 272 คน
– งดออกเสียง 3 คน
– ไม่ลงคะแนน 0 คน

Must Read

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน "พายุฤดูร้อน" ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิมยมวิทยา ออกประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564)" ฉบับที่ 8 ลงวันที่...
error: Alert: Content is protected !!