คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  2 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564  รับสมัครผ่านทางออนไลน์ !!

8280

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  2 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564  รับสมัครผ่านทางออนไลน์ !!

รับสมัคร (1)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  2 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ภาคพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564  รับสมัครผ่านทางออนไลน์ !!

 

รับสมัคร (1)

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคทฤษฎี เรียนทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30–20.30 น. และวันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และ ดึก ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานรองรับทันที !!

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ประกาศรับสมัคร และ สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://cmu.to/ApplyPN2021  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-935025 ต่อ 11

รับสมัคร (2)

รับสมัคร (3)

oqcc8N.png

รับสมัคร (5)

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
053-935045
Facebook Comments