ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งหน่วยงานท้องถิ่น-เอกชน ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ภาครัฐจัดซื้อตามแผนก่อนในระยะแรก

124

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งหน่วยงานท้องถิ่น-เอกชน ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้ภาครัฐจัดซื้อตามแผนก่อนในระยะแรก

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดเรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกฎหมาย โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกันมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

จึงขอให้ สถ. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีน ได้ทราบว่าระยะแรกกำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการซื้อ บริหารจัดการวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับผู้ผลิตได้โดยตรง

o9LlLE.jpg

Facebook Comments