ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 (ระบบออนไลน์)

98

ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 (ระบบออนไลน์)

AE4749AC 1911 499D B173 B4F99BD39A2Cวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการ(Journal) ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

o46PAy.png

o4rLYP.png3AC9D04B DEAF 45C4 8976 8EFDF7179435

A164F08A 14E4 40C6 8D7B 496A58D1BAD7

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ผู้อำนวยการ Nats lab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Environmental Considerations and Responsibilities in the New Normal of Businesses” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 130 คน

E88339FB F5E5 4243 9571 6A401E46A423สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ 112 ผลงาน ซึ่งได้มีการคัดเลือกผลงานและประกาศผลรางวัล Best paper จากคะแนนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

1. เรื่อง FACTORS INFLUENCING CHINESE OUTBOUND TOURISTS’ DESTINATION CHOICE TO THAILAND โดย คุณ Na Yang
2. เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดย คุณณิชา ทองวัฒนานนท์
3. เรื่อง ปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาด 4C ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดย คุณธนภัทร ยีขะเด
4. เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าตลาดที่ดินเปล่า โดย คุณวาสนา ดวงดี
5. เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดย คุณศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
6. เรื่อง การพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกของประเทศไทย โดย คุณไพศาล เรืองฤทธิ์
7. เรื่อง ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่างในจังหวัดสงขลา โดย คุณสุธีรา เดชนครินทร์
8. เรื่อง ผลกระทบของแอปพลิเคชั่นไทยชนะต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้านเสื้อผ้า โดย คุณพัณณิตา รัตนพงศ์เสน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานจะได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลต่อไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน