ราชกิจจาฯประกาศ‼ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมมั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด-19 ฝ่าฝืนโทษหนัก

blank

ราชกิจจาฯประกาศ‼ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมมั่วสุม เสี่ยงแพร่โควิด-19 ฝ่าฝืนโทษหนัก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

1. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
2. ห้ามการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน หรือการกระทำาอันเป็น การฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
3. ห้ามการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่ด้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
และทำตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
4. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามมาตรการที่พื้นที่นั่นกำหนด เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรค

หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เริ่มตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

T 0033 page 001
T 0033 page 002