ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

118

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

S 105947310

วันนี้ (30 ม.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการมอบนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง โดยการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ โอกาสนี้ ยังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสภาพของฝุ่นควันในเขตพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมานั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยมีจุดฮอทสปอตเกิดขึ้นกว่า 22,000 จุด และได้เผาพื้นที่ป่าไปกว่า 1,380,000 ไร่ โดยจะเกิดมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้มีจุดฮอทสปอตลดลงจากปีที่ผ่านมาให้ได้ร้อยละ 25 และจะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ฝุ่นควันให้อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง หรือไม่เกินสีส้ม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งผลจากการสำรวจ ตั้งแต่ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน พบว่า มีจุดฮอทสปอตเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 900 จุด ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานั้น มีจุดฮอทสปอตเกิดขึ้นกว่า 2,000 จุด ดังนั้น เมื่อเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่า ในปีนี้มีจุดฮอทสปอตลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการวางแผนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้แบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น 2 โซน คือ พื้นที่โซนเหนือ และ โซนใต้ของจังหวัด โดยทางโซนใต้ของจังหวัดนั้น ได้กำหนดให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนโซนเหนือ จะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 โดย 2 อำเภอที่ลงพื้นที่ในวันนี้ คือ อำเภอเวียงแหง และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อยู่ในพื้นที่ทางโซนเหนือ ดังนั้นก็จะเริ่มดำเนินการบริการจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะทำการเผาวัสดุทางการเกษตรนั้น จะต้องทำการแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้รับทราบ พร้อมกับลงทะเบียนในระบบ เพื่อที่จะสามารถจัดลำดับการเผาได้อย่างลงตัว โดยทางจังหวัดฯ ได้กำหนดช่วงเวลาในการเผาในแต่ละวันไว้ คือ เวลา 11.00-17.00 น. ทั้งนี้ จึงได้กำชับให้หมู่บ้านและตำบล ในแต่ละพื้นที่เร่งรัดในการลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลของผู้ที่ประสงค์จะทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรให้ทางจังหวัดได้ทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะเร่งรัดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ คอยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าไปคอยดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเผาเป็นไปอย่างเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่อื่นๆ

********************************

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 มกราคม 2564

S 105947307S 105947311S 105947312S 105947313S 105947314S 105947315S 105947316S 105947317S 105947318S 105947320S 105947321S 105947322S 105947323S 105947324S 105947325S 105947326S 105947327S 105947328

Facebook Comments