เชียงใหม่ประกาศ‼ ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่

1145

เชียงใหม่ประกาศ ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ระบุว่า รัฐบาลโดยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บท ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ให้ต่ํากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับปฏิญญา สตอกโฮล์ม ที่มีเป้าหมายให้ลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 และ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิต 53 รายต่อเดือน ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากโดยมีสาเหตุหลักมา จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงต้องมีการปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มต้น จากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของชาติในอนาคต รวมถึงกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชน ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศ ดังนี้

1. ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

2. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกําชับให้ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การขับขี่มอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป รวมทั้งรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

3. ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

4. ให้มีการดําเนินการตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษา และตั้งด่านโรงงานในสถานประกอบการ โดยกวดขันการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

lGMnkt.jpg