Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

-

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุด 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกิน ค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความ แปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน จากการ ตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ปี 2553 – 2563 พบว่าเกิดขึ้น เป็นจํานวนมาก ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ และตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม และตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ และตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าวเกิดจากการ เผาป่า การล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า รวมถึงการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในเขตป่า โดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศ ดังนี้

1. อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ผู้ใด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นพื้นที่เขตบริการ และกรณีมีเหตุจําเป็นให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือผู้ที่ ได้รับหมอบหมาย เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 900,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

2. การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต้องมีการ ควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าเขตป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท (สี่แสนบาท ถึงสองล้านบาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายสุทิน พรหมปลัด) นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!