Home ข่าวทั่วไทย สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

-

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนมีความสุขยุคโควิด-19 เผยมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ไม่ต้องตื่นเช้า

เริ่มต้นปี 2654 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ การดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จํานวนทั้งสิ้น 1,136 คน (สํารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

“10 ความสุข” ในยุคโควิด-19

อันดับ 1 มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา 86.92%

อันดับ 2 ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ทํากับข้าวกินเอง 75.22%

อันดับ 3 ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเร่งรีบ ๆ 56.10%

อันดับ 4 ได้ออกกําลังกาย หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น 29.81%

อันดับ 5 ปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยี 13.46%

อันดับ 6 ยังมีงานทํา ยังไม่ถูกเลิกจ้าง 13.08%

อันดับ 7 รถไม่ค่อยติด เดินทางสะดวก 10.44%

อันดับ 8 บุคลากรทางการแพทย์ของไทยทํางานได้ดี 8.18%

อันดับ 9 ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย 5.03%

อันดับ 10 ทรัพยากรธรรมชาติได้พัก เป็นการฟื้นฟู 1.89%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคํานวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสํารวจ : “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ 10 ความสุขในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 1,136 คน สํารวจวันที่ 15 – 22 มกราคม 2560 พบว่า สิ่งที่คนรู้สึกมีความสุขในช่วงโควิด-19 มากที่สุด คือ ได้มี เวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทําในสิ่งที่อยากทํา ร้อยละ 86.92 รองลงมาคือ ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ทํากับข้าวกินเอง ร้อยละ 75.22 ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเร่งรีบ ร้อยละ 56.10 ได้ออกกําลังกาย หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ร้อยละ 29.81 และการปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยี ร้อยละ 13.46

จากผลการสํารวจ พบว่า ในความทุกข์ที่เกิดจากโควิด-19 นี้ ประชาชนก็ยังมีความรู้สึกสุขใจอยู่บ้าง โดยเฉพาะในด้าน เวลา ทั้งการให้เวลากับตนเอง การให้เวลากับครอบครัว เงื่อนไขเรื่องเวลานี้ทําให้ผู้คนได้มีโอกาสในการคิดพิจารณาและทําสิ่ง ต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้ทํามากขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าต้องขอบคุณโควิด-19 ที่ทําให้คน ไทยได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น

PS 2564 1611448082 page 001
PS 2564 1611448082 page 002

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!