ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับที่ 3

649

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID – 19) ฉบับที่ 3

ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขั้นตอนการเดินทางสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID – 19) ฉบับที่ 2 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศมาตรการรองรับการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบชั้นเรียน โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการทางสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถกำหนดรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 รวมถึงการสอบกลางภาคให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาแนวทางการประเมินและวัดผลได้ตามความเหมาะสม

2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด : สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด

(ข้อมูลตามที่ ศบค.ประกาศ http://www.moicovid.com/09/01/2021/uncategorized/2408/) ให้เตรียมวางแผนการเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้รายงานตัวทางแอพพลิเคชั่น CM-CHANA และรายงานตัวผ่านระบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางลิงค์ Sign in to your account (microsoftonline.com)

3. กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ต้องกักกันตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ดังนี้
3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย ต้องมารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอพักนักศึกษา เพื่อเข้ากักกันตนเองในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเรียนออนไลน์ตลอดระยะเวลา 14 วัน
3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท – เอก ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ต้องกักกันตนเองอยู่ในหอพัก และเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้แจ้งรายงานตัวกับทางคณะ และระบบของมหาวิทยาลัย Sign in to your account (microsoftonline.com)
3.3 คณาจารย์และบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ต้องกักกันตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหัวหน้าส่วนงานหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้กักตัว (work from home) และรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการกักกันตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ (Lab) ขอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจำนวนนักศึกษาให้เหมาะสม หรือจัดการสอนแบบสาธิต (Demonstration) ผ่านระบบออนไลน์

5. ขอให้คณบดีมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเสนอชื่อต่อศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานและติดตามข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรอย่างใกล้ชิดตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

6. มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอให้ทุกท่านดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชนหรือพื้นที่แออัดเป็นเวลานาน คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัย และป้องกันการรับ-แพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ด้านการเรียนการสอน ติดต่อสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0 5387 3450 ด้านงานอนามัยและพยาบาล 0 5387 3074
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

141415624 3791539707549154 3970642367584290809 n
141274723 3791539817549143 2236874855546889524 n