Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ฟรีดอกเบี้ย! คนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ 2 ปี

ฟรีดอกเบี้ย! คนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ 2 ปี

-

ฟรีดอกเบี้ย! คนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ 2 ปี

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดลงทะเบียนยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแล) วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อนชำระภาายใน 2 ปี ปใลอดชำระหนี้ในปีแรก โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://efund.dep.go.th/

รายละเอียด
– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
– ไม่มีผู้ค้ำประกัน
– เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
– โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://efund.dep.go.th/

คุณสมบัติผู้กู้
– มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
– ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
– ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
– ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เอกสารใช้ในการขอกู้
– บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
– ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
– รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
– แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
– สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้) ** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
– เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

การพิจารณา
– การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมกำหนด
– หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!