ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ

143

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ

l6up4f.jpg

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563 ของกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศได้ตรวจประเมินสำนักงานที่ขอรับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน่วยงาน ที่ขอเข้ารับการประเมิน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด(เพื่อต่ออายุ) สำนักงานมหาวิทยาลัย (เพื่อต่ออายุ) คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งแรก) และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งแรก) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.)การกำหนดนโยบายและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2.)การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3.)การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.)การจัดการของเสีย 5.)สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน และ 6.)การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้

รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)

รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก)

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดมอบโล่รางวัลอย่างเป็นทางการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมี.แม่โจ้ //รายงาน

l6uGnq.jpg