สรุปประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่(ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

410

สรุปประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่(ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

luLyxy.jpg

1. จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ ไม่น้อยกว่า 10 ACH (Air Change per Hour) ตามมาตรฐานของทางราชการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ
2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เท่านั้น ห้ามเขียนในสมุด หากมีความจําเป็นให้ผู้ประกอบการบันทึกชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ไว้
3. ให้ทําป้าย แสดงจํานวนพื้นที่ให้บริการโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร จํานวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ (4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) จํานวนผู้เข้าใช้บริการและจํานวนคงเหลือที่ สามารถให้บริการได้ ณ เวลานั้น เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ
4. ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 31 ม.ค. 64