คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกประกาศคุมเข้มสถานบันเทิง ต้องมีระบบระบายอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

1120

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกประกาศคุมเข้มสถานบันเทิง ต้องมีระบบระบายอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่(ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่พบผู้ติดเชื้อรายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางไปยังสถานบริการหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้มาตรการปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มกราคม 2564 เพื่อควบคุม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และได้ขยายเวลาปิดสถานที่ดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลาหลายวันแล้ว สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่าสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการระบาดของโรคในสถานบันเทิงที่ผ่านมา เนื่องจากระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ดังกล่าว ไม่เพียงพอตามมาตรฐานของทางราชการกําหนด และเกิดจากผู้เข้าใช้บริการจํานวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ ที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม และเพื่อเป็นการให้ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีเวลาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการ

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 จึงออกประกาศ ดังนี้

ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะทุกแห่ง จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด และมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

1. จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ ไม่น้อยกว่า 10 ACH (Air Change per Hour) ตามมาตรฐานของทางราชการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ

2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เท่านั้น โดยงดเว้น การลงทะเบียนด้วยการเขียนในสมุด หากมีความจําเป็นให้ผู้ประกอบการบันทึกชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ไว้

3. ให้จัดทําป้ายโดยมีสาระสําคัญ ได้แก่ จํานวนพื้นที่ให้บริการโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร จํานวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ (4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) จํานวนผู้เข้าใช้บริการและจํานวนคงเหลือที่ สามารถให้บริการได้ ณ เวลานั้น เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ รายละเอียดตามแบบที่กําหนดแนบ ท้ายประกาศฉบับนี้

4. ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

1
2
3