blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

-

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

l2PNX1.jpg

ข้อกฏหมายที่ควรรู้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 “แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึง แผ่นป้ายต้องไม่กระทําในลักษณะทีวัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้น อาจ ปิด บังทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขนําหน้าตัวอักษรประจําหมวด ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน โดยต้องไม่นําวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่า จะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น” มาตรา 60 ” ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
blank

Must Read

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ เผยวัคซีนโควิดทุกตัวป้องกันเสียชีวิตและป่วยหนักได้เกือบ 100%

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ เผยวัคซีนโควิดทุกตัวป้องกันเสียชีวิตและป่วยหนักได้เกือบ 100% เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า การนำวัคซีนมาใช้เราหวังผลคือไม่ให้ติดเชื้อ ไม่ให้ป่วยหนัก ไม่ให้แพร่เชื้อในครอบครัว สังคมและสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ได้  มีการวิจัยวัคซีนโควิดจนประสบความสำเร็จ หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ 10 เดือน ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สมบูรณ์แบบ การนำมาใช้จึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้และโทษที่เกิดจากผลข้างเคียง...
error: Alert: Content is protected !!