Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

-

จราจรเชียงใหม่เตือน ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

l2PNX1.jpg

ข้อกฏหมายที่ควรรู้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 “แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถหนึ่งแผ่น และที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึง แผ่นป้ายต้องไม่กระทําในลักษณะทีวัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้น อาจ ปิด บังทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขนําหน้าตัวอักษรประจําหมวด ตัวอักษรประจําหมวด หมายเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน โดยต้องไม่นําวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่า จะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น” มาตรา 60 ” ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!