Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR จังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรมรัฐ ราษฎร์ ชุมชน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) สู่โครงการ...

จังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรมรัฐ ราษฎร์ ชุมชน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-

จังหวัดเชียงใหม่ Kick Off กิจกรรมรัฐ ราษฎร์ ชุมชน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG 4930วันนี้ (21 ม.ค. 64) ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน รู้จักการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย สร้างการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ และคุณค่าของการบริโภคผักปลอดสาร ส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

IMG 4797สำหรับแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และขยายต่อเนื่องสู่ระยะที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีครัวเรือนที่ร่วมปลูกผักสวนครัวแล้ว จำนวน 370,185 ครัวเรือน โดยพบว่าครัวเรือนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในยามเกิดวิกฤต โดยที่ไม่ต้องซื้อหาจากข้างนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ด้วยผักใบเขียว ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกชุมชน ด้วยกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเผยแพร่ผลสำเร็จ “โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” การคัดเลือกพื้นที่โดดเด่น อำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และรณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก นำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กุลนาฎ คำปันปู่ // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 มกราคม 2564

IMG 4801
IMG 4830
IMG 4861
IMG 4885
IMG 4914
IMG 4918

IMG 4974
IMG 4983
IMG 4992
IMG 5012
IMG 5045
IMG 5062
IMG 5088
IMG 5103

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!