Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผ่อนผันเปิดถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ(วันอาทิตย์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผ่อนผันเปิดถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ(วันอาทิตย์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผ่อนผันเปิดถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ(วันอาทิตย์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ผ่อนผันการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) ระบุว่า ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/ว 1766 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่องผ่อนผันการจัดกิจกรรมตลาดนัดหรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว และในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดําเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกัน โรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดินในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการผ่อนผันการจัดกิจกรรม ตลาดนัด หรือถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอประกาศผ่อนผันการจัดกิจกรรมถนนคนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคน เดินวัวลาย) และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่) ให้สามารถเปิดดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 (นายทัศนัย บูรณุปกรณ์) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

lsK3Je.jpg

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!