ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งทุกอำเภอตั้งจุดตรวจ และติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้น เน้นย้ำเดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA

1708

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอตั้งจุดตรวจ และเฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งของ ศบค. และบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA อย่างเคร่งครัด ขณะที่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มีความพร้อมในทุกด้านแล้ว

    เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ (ศปก.จ.) โดยมีนายศรัณยู มีทองคำและนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินกงานและรับทราบมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อปัญหาในการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ และแต่ละภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกภาคส่วน ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน และดำเนินการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมให้ทีมอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกันค้นหาและคัดกรองเชิงรุกผู้ที่เดินมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และทำการบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA สำหรับติดตามตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะได้มีการติดตามและยกระดับการปฏิบัติการตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยทำการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในการแพร่ระบาดในระลอกที่ 1 โดยวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับมาจากการบริจาคในช่วงต้นของการระบาด ทั้งเตียง และระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อ ซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ทันสมัยกว่าที่อื่น ๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นชุดเฉพาะกิจในการดำเนินงานตามสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ขอให้ทุกอำเภอมีการประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และตรวจสอบสถานที่เสี่ยง พร้อมกับสั่งการให้อำเภอตรวจสอบสถานที่เล่นการพนัน และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่องการกระทำความผิด และการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่/ชุมชนของตนเอง

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่