Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แม่โจ้โพลล์เผย คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 75.91 ไม่คาดหวังการบริหารประเทศที่ดีจากรัฐบาลชุดใหม่

แม่โจ้โพลล์เผย คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 75.91 ไม่คาดหวังการบริหารประเทศที่ดีจากรัฐบาลชุดใหม่

-

แม่โจ้โพลล์เผย คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 75.91 ไม่คาดหวังการบริหารประเทศที่ดีจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดหวังนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจมากที่สุด

     ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยาการณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ชาวไทยจากทั่วประเทศ จำนวน 1,436 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ  “ความคาดหวังของประชาชนคนไทยต่อนโยบายรัฐบาลชุดใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคาดหวังของประชาชนชาวไทยต่อการจัดตั้งรัฐบาล ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.91  ไม่คาดหวังการบริหารประเทศที่ดีจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีเพียง ร้อยละ 24.09 ที่คาดหวังการบริหารประเทศที่ดีจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดหวังนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 61.85), นโยบายการพัฒนาด้านภาคการเกษตร (ร้อยละ 26.30), นโยบายการพัฒนาด้านความมั่นคงของชาติ (ร้อยละ 18.49), และนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (ร้อยละ 12.72)

     จากการสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการบริหารจัดการประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(ปีพ.ศ. 2557-2561) ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมาก ร้อยละ 58.98 รองลงมา ระดับน้อย (ร้อยละ 17.27) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 13.09) ระดับมาก (ร้อยละ 8.57) และระดับมากที่สุด (ร้อยละ 2.09) ตามลำดับ

     สำหรับนโยบายที่ควรมีการสานต่อในรัฐบาลชุดใหม่ พบว่า ประชาชนคนไทย ส่วนใหญ่
ร้อยละ 60.79 อยากให้มีการสานต่อนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมา คือ นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 53.76), นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 52.65), นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (ร้อยละ 50.63), นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ร้อยละ 47.14), นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ร้อยละ 39.28), นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (ร้อยละ 31.69), และนโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (ร้อยละ 25.65)

ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.09 คิดเห็นว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศ โดยให้เหตุผลว่า
1.) คะแนนเสียงที่สนับสนุนฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลใกล้เคียงกับฝ่ายค้าน (ร้อยละ 84.69)
2.) อาจเกิดเหตุการณ์ ส.ส. ยกมือสวนทางมติพรรคเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มาจากหลากหลายพรรคการเมือง (ร้อยละ 11.86)
3.) มีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับฝ่ายเดียวกันในการสืบทอดอำนาจ (ร้อยละ 3.45) โดยมีเพียง
ร้อยละ 11.91 ที่มีความคิดเห็นว่ามีเสถียรภาพ

     จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความคาดหวังต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจเพราะถือเป็นปัญหาปากท้องของคนไทยและนโยบายด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนกลุ่มใหญ่ในประเทศที่มีเกษตรกรเป็นบุคคลระดับรากหญ้าที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยกระดับศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับประเทศเกิดความมั่นคงทางอาหารและสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งรายได้เข้าสู่ประเทศ

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!